Jak zostać mediatorem w sprawie cywilnej

Jak zostać mediatorem w sprawie cywilnej – nie da się ukryć, że mediacje sądowe cieszą się obecnie coraz większą popularnością. Statystyki wyraźnie pokazują, że jest to naprawdę skuteczny sposób na polubowne zakończenie procesu. Jednak niewiele osób wie, jak zostać mediatorem w sprawie cywilnej. Co robi mediator? Kiedy warto zdecydować się na jego pomoc? Jakie jest jego główne zadanie? Ile realnie możesz zarobić jako mediator? O jakich wymogach formalnych powinniśmy pamiętać? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w poniższych artykułach, do których lektury zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Co robi mediator?

Mediacja to dobrowolny, ale poufny proces, którego głównym celem jest osiągnięcie porozumienia i rozwiązanie konkretnego sporu. Co ciekawe, takie podejście jest coraz częściej wybierane w Europie, co jest całkowicie zrozumiałe. Mediator i osoby towarzyszące obu stronom konfliktu są mediatorami zaangażowanymi w negocjowanie porozumienia. Głównym zadaniem biegłego jest wspieranie stron w osiągnięciu pozasądowej ugody. W tym miejscu warto podkreślić, że mediator posługuje się swoją wiedzą merytoryczną oraz procedurami przewidzianymi prawem. Oczywiście jest to osoba wyznaczona przez sąd, najpóźniej na rozprawie. Z ciekawości warto wspomnieć, że strona w sprawie sądowej ma prawo odmówić opcji i tym samym powołać inną osobę.

Kiedy warto wybrać mediatora?

Po pierwsze, warto wiedzieć, że mediacja jest popularnym narzędziem stosowanym przez sądy w sprawach z wielu dziedzin prawa. Przykładami są sprawy cywilne, karne, gospodarcze, handlowe, rodzinne, sprawy z udziałem nieletnich oraz sprawy dotyczące konfliktów między pracownikami a pracodawcami. Można zauważyć, że mediator jest doskonałym rozwiązaniem, jeśli porozumienie można osiągnąć bez interwencji sądu. Warto podkreślić, że w sprawach karnych i nieletnich sądy wykorzystują wyniki mediacji jako punkt odniesienia dla rozstrzygnięcia. Warto jednak mieć na uwadze, że nie jest on zobowiązany do zaakceptowania uzgodnionych warunków zgody.

Jakie są główne zadania doświadczonego mediatora?

Jak zostać mediatorem w sprawie cywilnej
Jak zostać mediatorem w sprawie cywilnej

Wiemy już, czym właściwie zajmuje się mediator i jak powinniśmy decydować, kiedy potrzebujemy jego profesjonalnej pomocy. Warto dowiedzieć się trochę więcej o tym, czym zajmuje się dana osoba. Okazuje się, że praca mediatora to nic innego jak kontaktowanie się ze stronami sprawy. Istnieje kilka podstawowych obowiązków, o których z pewnością należy wspomnieć. Na przykład skontaktować się z obiema stronami sprawy, wyjaśnić cel i zasady mediacji oraz uzyskać formalną zgodę obu stron na rozpoczęcie. Co ważniejsze, musi zrozumieć racje obu stron i zdiagnozować przyczynę konfliktu. Ważne jest opracowanie optymalnej strategii procesu, aby zmaksymalizować prawdopodobieństwo porozumienia. Mediator stwarza również sprzyjające warunki do wymiany poglądów między stronami, gwarantując jednocześnie wsparcie w dotarciu do istoty konfliktu. Warto też wspomnieć, że poparł stworzenie treści ugody satysfakcjonującej obie strony. Ponadto sporządzany jest protokół mediacji, który przedkładany jest sądowi. Z ciekawości warto wspomnieć, że mediację można przeprowadzić na dwa sposoby – pośredni i bezpośredni. W pierwszym przypadku dialog odbywa się z każdą ze stron osobno, dlatego mediator jest swego rodzaju pośrednikiem. Z kolei prawo bezpośrednie to miejsce, w którym strony konfliktu spotykają się w jednym miejscu.

Ile realnie możesz zarobić jako mediator?

Mediatorzy to freelancerzy, więc nie możesz oczekiwać konkretnego, z góry ustalonego wynagrodzenia. Co więcej, dla wielu to po prostu dodatkowa praca dla psychologa czy prawnika. Mediatorzy współpracują z instytucjami takimi jak firmy ubezpieczeniowe i banki. Możesz założyć własną firmę konsultingową. Mediacja może być rozliczana godzinowo lub według stałej stawki. W praktyce zależy to od osobistego zamówienia klienta.

O jakich wymogach formalnych powinniśmy pamiętać?

Mówiąc o mediatorach, nie sposób nie wspomnieć o niektórych wymogach formalnych, jakie należy spełnić, aby wykonywać ten zawód. Wymagania mogą się różnić w zależności od rodzaju mediacji. Warunki te reguluje Regulamin Prokuratora Generalnego z 2003 r. Na podstawie zawartych tam informacji można stwierdzić, że osiągnięcie pełnoletności w sprawach cywilnych jest kluczowe, podobnie jak osiągnięcie pełnoletności w innych sprawach. Oczywiście konieczne jest posiadanie obywatelstwa polskiego i pełni praw obywatelskich. Nie możemy zapomnieć o płynnym posługiwaniu się językiem polskim. Przyszły mediator nie może być karany za świadome popełnienie przestępstwa, a jednocześnie powinien posiadać wiedzę pozwalającą na skuteczne wykonywanie swoich obowiązków.